• info@exodosclub.gr

  Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα προνομίων

  Όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα προνομίων

  Οι παρακάτω όροι αφορούν   τη  συμμετοχής  σας ως μέλους  στο EXODOS CLUB  και την χρήση και  λειτουργία της EXODOS Card.   Η  απόκτηση, παραλαβή και η χρήση της κάρτας EXODOS CARD  με οποιονδήποτε τρόπο, η κατοχή και η χρήση της από οποιονδήποτε αποτελούν απόδειξη, σημαίνουν και δηλώνουν την συμμετοχή του κάτοχου και χρήστη, ως πλήρους μέλους στο EXODOS CLUB και ότι αυτός γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως  και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρακάτω όρους  που ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις του ως  μέλους του προγράμματος προνομίων του EXODOS CLUB

  Σύστημα Marketing EXODOSCLUB

  Το EXODOS CLUB  είναι ένα σύστημα Marketing  με σκοπό, αφενός μεν την προβολή ενός  δικτύου συνεργαζομένων επιχειρήσεων, καταστημάτων που ανήκουν σε  ένα μεγάλο φάσμα από τομείς παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους κλάδους υγείας, αγορών, ψυχαγωγίας, εστίασης αφετέρου την προώθηση των προνομιών, προσφορών, διαρκών εκπτώσεων, κινήτρων και ειδικών παροχών που παρέχουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις  προς στα μέλη του EXODOS CLUB οι οποίοι είναι κάτοχοι και χρήστες της ειδικής κάρτας προνομίων και προσφορών με την ονομασία EXODOSCARD.

  Το EXODOS CLUB  είναι ένα σύστημα Marketing  με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου προνομιούχων καταναλωτών   οι οποίοι ως μέλη του EXODOSCLUB, απολαμβάνουν των μοναδικών προνομίων, εκπτώσεων που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε αυτούς. Ως  μέλος του EXODOSCLUB μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών με απλή αίτηση μέλους και η αποδοχή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής του υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του EXODOSCLUB.

  H ιστοσελίδα  www.exodosclub.gr

  Η ιστοσελίδα www.exodosclub.gr είναι το μέσον αφενός μεν για την διαφήμιση και προβολή των συνεργαζομένων επιχειρήσεων και καταστημάτων του δικτύου με αναφορά της πλήρους διεύθυνσης, τηλεφώνων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων, E- mails , κειμένου σχετικού με τις δραστηριότητες τους, φωτογραφιών, videos και αφετέρου για την ενημέρωση και κοινοποίηση των παρεχομένων προς τα μέλη του EXODOSCLUB (που είναι κάτοχοι και χρήστες της κάρτας EXODOS CARD) όλων των προσφορών ,προνομίων και εκπτώσεων σε αναλυτική μορφή. Ως διαχειριστής της ιστοσελίδας  ορίζεται το EXODOS CLUB και το  οποίο έχει δικαίωμα να τροποποιεί, να αλαλάζει, να καταργεί ή να προσθέτει νέα σημεία στα προγράμματα προσφορών και εκπτώσεων που  δημοσιεύει στο www.exodosclub.gr, χωρίς πρότερη ενημέρωση των μελών κατόχων της κάρτας

   Δικαίωμα  συμμετοχής στο πρόγραμμα προνομίων

  Για την εγγραφή ενός φυσικού προσώπου ως πλήρους  μέλους του EXODOSCLUB απαιτείται η καταβολή μιας ετησίας συνδρομής ως αντάλλαγμα για την απόκτηση και παροχή του δικαιώματος χρήσης και συμμετοχής του φυσικού προσώπου στο προγράμματος των προνομιών , παροχών, εκπτώσεων και προσφορών για το χρονικό διάστημα ισχύος της κάρτας.  Το δικαίωμα συμμετοχής ως ποσόν ανέρχεται  σήμερα σε ....... ευρώ Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από το Μέλος γίνεται ........

  Ανανέωση εγγραφής μέλους

  Μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της κάρτας μέλους και εφόσον το μέλος επιθυμεί την ανανέωση της υποχρεούται να καταβάλλει εκ νέου στο EXODOSCLUB το δικαίωμα συμμετοχής  όπως θα ισχύει την στιγμή της ανανέωσης και το οποίο θα καθορίζεται από το EXODOSCLUB. Το δικαίωμα συμμέτοχης σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την συχνότητα χρήσης της κάρτας η από το ύψος των προνομίων.

  Περιορισμός ευθύνης του  EXODOCLUB

  Το EXODOSCLUB  διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει η να διακόψει  μέρος των προνομίων, εκπτώσεων, παροχών με άλλα χωρίς πρότερη ατομική η μαζική ενημέρωση των μελών. Για τον λόγο αυτόν πριν την χρήση της κάρτας το μέλος είναι υποχρεωμένο να συμβουλεύεται για τα προνόμια και τις προσφορές του δικτύου των συνεργαζομένων επιχειρήσεων επισκεπτόμενο την επίσημη ιστοσελίδα του EXODOSCLUB στη διεύθυνση www.exodosclub.gr. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση, αλλαγή η κατάργηση των προνομίων, παροχών, εκπτώσεων, προσφορών, κινήτρων το μέλος του EXODOSCLUB κάτοχος και χρήστης της κάρτας σε καμία περίπτωση  δεν αποκτά και για κανέναν λόγο κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο δίκτυο.

  Τα παρουσιαζόμενα στο www.exodosclub.gr προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές,  παρέχονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις  και καταστήματα στα μέλη του EXODOS CLUB  με βάση τις υπογραφόμενες συμφωνίες.  Το  EXODOS CLUB  απλά τις ανακοινώνει στο www.exodosclub.gr  ή σε έντυπους  οδηγούς.    Το EXODOS CLUB  δεν έχει καμία ευθύνη, για ενδεχόμενη ολική ή μερική αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Κατόπιν τούτου την αποκλειστική  ευθύνη για την τήρηση των συμφωνηθέντων  έχουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παρουσιάσεις  για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν δηλωθεί  από τις ίδιες  τις επιχειρήσεις.  

  Προσωπικά δεδομένα

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός  μέλους στο EXODOS CLUB και την χρήση της EXODOS CARD αποτελεί η καταχώρηση και τήρηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων του νέου μέλους όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κλπ και η ρητή συγκατάθεση και αποδοχή της δυνατότητας για όσο χρονικό διάστημα είναι μέλος του EXODOS CLUB,  για ταχυδρομική ή και τηλεφωνική ή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail του ή και με μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο ενημέρωση του για νέες συνεργασίες, πρόσθετες, έκτακτες ειδικές προσφορές που παρέχονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.. Ως εκ τούτου τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σε αρχείο, η χρήση του οποίου θα γίνεται για την κάλυψη αναγκών  επικοινωνίας του EXODOS CLUB  με τα μέλη. Τα e-mail και sms που αποστέλλονται στα μέλη από το EXODOS CLUB  αφορούν την ενημέρωση για νέες πρόσφορες ,συνεργασίες, εκπτώσεις, εκδηλώσεις  κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν ζητείται η αποστολή οικονομικών στοιχείων, πληρωμών, λογαριασμών κλπ.

  Υποχρέωση αποδοχής των ανωτέρω όρων

  Ο κάτοχος και ο χρήστης της κάρτας δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους κανόνες, όρους και οδηγίες χρήσης της παρούσης κάρτας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει. 

  Οι όροι συμμετοχής ως αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής

  Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα προνομίων του EXODODCLUB αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.exodosclub.gr.  Ως εκ τούτου η πλήρης και ανεπιφύλακτη συμμόρφωση από το μέλος και η αποδοχή τους αποτελεί αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της κάρτας και του προγράμματος των προνομίων, εκπτώσεων, παροχών και προσφορών του EXODOSCLUB.

  Όροι συμμετοχής προγράμματος προνομίων

  www.exodosclub.gr

  Το www.exodosclub.gr είναι μια online πλατφόρμα επικοινωνίας που συνδέει το δίκτυο των εκατοντάδων επιλεγμένων επιχειρήσεων και καταστημάτων με τους χιλιάδες καταναλωτές μέλη του. Στη συνέχεια μέσα από ένα έξυπνο σύστημα προσφορών, προνομιών και εκπτώσεων καθοδηγεί τους καταναλωτές μέλη προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αυξάνοντας έτσι την πελατεία τους και ταυτόχρονα βελτιώνει το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των μελών.

  Εγγραφείτε στο Newsletter μας

  Search

  Σύνδεση χρήστη  Not registered yet?

  Join the system.

  Create an account